תנאי שימוש

1.תנאים
בעת הגישה אל אתר אינטרנט זה, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי אתר אינטרנט זה ותנאי השימוש, כל החוקים והתקנות החלים, ומסכים כי אתה אחראי על עמידה בכל החוקים המקומיים החלים. אם אינך מסכים עם כל התנאים האלה, אתה מנוע מלהשתמש או לגשת לאתר זה. החומרים הכלולים באתר אינטרנט זה מוגנים על ידי זכויות יוצרים ודיני סימן מסחר.
2. רישיון שימוש
הסכם זה מעניק רשות להוריד באופן זמני עותק אחד של החומרים (מידע או תוכנה) על אתר מנעולן ברמת גן לצפייה חולפת אישית ולא מסחרית בלבד. זהו מתן רשיון, לא העברת בעלות, ותחת רישיון זה אינך רשאי:
לשנות או להעתיק את החומרים;
להשתמש בחומרים לכל מטרה מסחרית, או לכל הצגה פומבית (מסחרי או לא מסחרי);
מנסה הידור או הנדסה לאחור של כל תוכנה כלולה באתר האינטרנט של מנעולן ברמת גן;
להסיר כל זכויות יוצרים או סימוני קניינית אחרים מהחומרים; אוֹ
העברת חומרים לאדם אחר או “מראה” חומרים על כל שרת אחר.
רישיון זה יסתיים באופן אוטומטי אם אתה מפר איזשהם מגבלות מאלה ועלול להסתיים על ידי מנעולן ברמת גן בכל עת. עם סיום הצפייה שלך בחומרים אלה או עם סיום הרישיון הזה, אתה חייב להרוס כל חומר שהורד או שברשותך אם בפורמט אלקטרוני או מודפס.
3. כתב ויתור
החומרים באתר האינטרנט של מנעולן ברמת גן ניתנים “כמו שהם”. מנעולן ברמת גן אינה מעניקה אחריות, במפורש או במשתמע, מסירה מעליה ושוללת כל אחריות אחרת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או תנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, או אי-הפרה של קניין רוחני או הפרה אחרת של זכויות. יתר על כך, מנעולן ברמת גן אינה מתחייבת או כל מצג לגבי הדיוק, תוצאות סבירות, או אמינות של השימוש בחומרים באתר אינטרנט שלה או בדרך אחרת הנוגעת לחומרים אלו או על כל אתר המקושר לאתר זה.
4. מגבלות
בשום מקרה לא תהיה מנעולן ברמת גן או ספקיה אחראים לכל נזק (לרבות, ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן נתונים או רווחים, או בשל הפרעה עסקית,) הנובע מהשימוש או מאי היכולת להשתמש בחומרים על אתר האינטרנט של מנעולן ברמת גן, גם אם נציג מורשה של מנעולן ברמת גן קיבל הודעה בעל פה או בכתב על האפשרות של נזק כזה. בגלל סיבות משפטיות מסויימות אינם מתירים הגבלות על אחריות משתמעת, או מגבלות של חבות לגבי נזק תוצאתי או מקרי, המגבלות הללו עשויות לא לחול עליך.
5. בדיקות ותיקונים
החומרים המופיעים באתר האינטרנט של מנעולן ברמת גן יכולים לכלול טכני, דפוס, או שגיאות צילום. מנעולן ברמת גן אינה מתחייבת כי כל החומרים באתר האינטרנט שלה יהיו מדויקים, מלאים, או נוכחי. מנעולן ברמת גן רשאית לערוך שינויים בחומרים הכלולים באתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מנעולן ברמת גן לא, עם זאת, מתחייבת לעדכן את החומרים.
6. קישורים
מנעולן ברמת גן לא בדקה את כל האתרים המקושרים לאתר האינטרנט שלה ואינה אחראית לתוכן של אף אתר מקושר כאמור. הכללת כל קישור אינה מעידה על אישור על ידי מנעולן ברמת גן של האתר. שימוש בכל אתר אינטרנט מקושר כאמור הוא על אחריותו הבלעדית.
7. תנאים
מנעולן ברמת גן עשויה לשנות תנאי שימוש אלה עבור אתר האינטרנט שלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. באמצעות אתר זה, אתה מסכים להיות מחויב מתוקף הגרסה הנוכחית של תנאים אלה ותנאי השימוש.
8. סמכות שיפוטית
כל תביעה הקשורה באתר האינטרנט של מנעולן ברמת גן יוסדרו ע”י החוקים של מדינת ישראל בלי להתחשב בסתירה של הוראות החוק.
התנאים הכלליים חלים על השימוש באתר אינטרנט.

דילוג לתוכן